top of page

דוח פומבי לשנת  2023

חברת ריטיילורס מקפידה על מדיניות של שוויון מגדרי בין נשים לגברים בתנאי ההעסקה ובשכר. 
תנאי ההעסקה של עובדי חברת ריטיילורס אינם מושפעים ממגדר זה או אחר,אלא נקבעים על פי דרישות התפקיד,  ניסיונם ומקצועיותם של העובדים.  
הבדלים בשכר ככל שקיימים יכולים לנבוע ממאפייני התפקיד,ותק ,משמרות, תגמול עבור ביצועים ,ניסיון קודם ועוד. 
חברת ריטיילורס תמשיך להיות חברה שוויונית, מגוונת והוגנת כלפי כלל עובדיה  נשים וגברים כאחד. 

תאריך הוצאת הדו"ח:  1/4/2024

שם מקום העבודה : ריטיילורס בע"מ

ענף הפעילות: קמעונאות

  1. פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי שיוך מחלקתי ומדרג תפקידי הניהול כאשר בפילוח זה יש 6 קבוצות.

*הקבוצה לא עוברת את סף הנתונים לעניין קבוצות קטנות מדי אשר יכולות לחשוף מידע אישי על העובדים.

3. אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:

(ג) עובדים 50%; עובדות 0%;

(ד) עובדים 19%; עובדות 27%;

(ו) עובדים 24%; עובדות 31%;

4.אחוז הנשים מתוך 20% מקבלי השכר הגבוהים בחברה: 48.8%

5. אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: ל.ר

bottom of page